ລາຍການຂ່າວ-ແຈ້ງການ

ເງື່ອນໄຂ

17 ຕຸລາ 2018, Rome - ບົດລາຍງານຂອງ FAO ໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງຂອງຂະແຫນງລ້ຽງສັດໃນທົ່ວໂລກ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃ...

19 ຕຸລາ 2018, Rome - ໂຄງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ...

25 ຕຸລາ 2018, ໂລມ - ການເຄື່ອນຍ້າຍທັງໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຕ່າງປະເທດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາຂອງຊາວຫນຸ່ມທີ່ເຂົາເ...