ລາຍການວາລະສານສະຖິຕິປະຈຳປີ

2017

YearBook 2017

23.01.2019

Year book 2017.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2016

YearBook 2016

23.01.2019

Year book 2016.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2015

YearBook 2015

23.01.2019

Year book 2015.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2010

YearBook 2010

18.01.2019

2010_yearbook.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2009

YearBook 2009

18.01.2019

2010_yearbook.pdf

ເບິ່ງຄືນ